CXTHHHHH之一键网络重装系统 – 魔改版(适用于Linux / Windows)

2021年12月19日主机教程 其他教程评论587538字阅读模式

对于Linux(CentOS / Debian / Ubuntu):
默认的用户名是:root
默认的密码是:cxthhhhh.com文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

对于Microsoft Windows:
默认的用户名是:Administrator
默认的密码是:cxthhhhh.com文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

下载脚本并设置权限文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

wget ---check-certificate -qO ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh 'https://.cxthhhhh.com/CXT-Library/Network-Reinstall-System-Modify/Network-Reinstall-System-Modify.sh' && chmod a+x ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh

执行安装文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

bash ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh -UI_Options

CXTHHHHH之一键网络重装系统 – 魔改版(适用于Linux / Windows)文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

官方发布:https://www.cxthhhhh.com/network-reinstall-system-modify
Github开源:Network-Reinstall-System-Modify
魔改版本:CXTHHHHH (via) 原始版本:MoeClub(Vicer)文章源自主机测评-https://.zjcp.org/14966.html

  • 本文由 发表于 2021年12月19日
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.zjcp.org/14966.html

发表评论